Pokiaľ ide o nás

PROSÍME, PREČÍTAJTE SI TÚTO DOHODU DÔKLADNE PRED TÝM, NEŽ NAVŠTÍVITE / BUDETE POKRAČOVAŤ V NÁVŠTEVE TEJTO STRÁNKY ALEBO AKÚKOĽVEK INEJ WEB STRÁNKY HERBALIFE ALEBO PRED NÁKUPOM AKÉHOKOĽVEK VÝROBKU ALEBO VYUŽITÍM SLUŽIEB HERBALIFE.

Táto dohoda (ďalej "Dohoda") je uzatvorená medzi Herbalife International of America, spoločnosti Nevada (ďalej "Spoločnosť", "my" alebo "nás") a Vami. Táto dohoda ustanovuje legálne podmienky používania tejto web stránky a akejkoľvek inej stránky (stránok) Herbalife, podmienky nákupu a/alebo používania Herbalife tovaru, služieb alebo v spojitosti s podnikateľskou príležitosťou Herbalife (spoločne tu uvádzané ako "Ponuky"). Táto dohoda taktiež uvádza informácie ako sa stať distribútorom Herbalife.

Používaním Herbalife web stránky (stránok), vrátane všetkých stránok (spoločne tu uvedené ako "Stránka") a všetkých informácií, údajov, textov, softvéru, zobrazení, zvukov alebo iných materiálov (spoločne tu uvedené ako "Obsah") tu uvedených, alebo Vaše používanie alebo nákup akejkoľvek Ponuky potvrdzuje Váš súhlas s touto Dohodou a je predmetom neprerušeného súladu s podmienkami uvedenými v tejto Dohode.
Ak nie ste spokojný s touto stránkou a inými službami, Vaším jediným a exkluzívnym riešením je prestať používať stránku a iné služby okrem tých, ktoré sú presne stanovené v sekcii šesť tejto Dohody /Zákaznícka záruka Herbalife/.

1. ZMENY

Vyhradzujeme si právo v každom momente:

Zmeniť zadania a podmienky tejto dohody, rozšíriť, pridať alebo prerušiť stránku a iné služby alebo ktorúkoľvek časť stránky alebo iných služieb v ktoromkoľvek momente na základe nášho uváženia.

Akékoľvek zmeny tejto Dohody budú účinné okamžite na základe oznámenia, ktoré Vám bude doručené e-mailom alebo bude zverejnené na stránke (ďalej v texte iba „Oznámenie“). Používanie našich stránok a iných služieb po takomto oznámení bude považované za akceptovanie takýchto zmien. Uistite sa, že si túto Dohodu periodicky prezriete, aby ste sa oboznámili s jej najaktuálnejšou verziou.

Stránka alebo iné služby, v celku alebo sčasti, môžu byť rozšírené, zmenené alebo prerušené podľa nášho uváženia. Akékoľvek rozšírenia, pridania alebo zmeny tejto stránky alebo iných služieb budú podliehať tejto Dohode.

2. PRÍSTUP

Musíte mať prístup k internetu a zaplatiť servisné poplatky súvisiace s prístupom k užívaniu stránky. Ďalej, musíte mať k dispozícii potrebné vybavenie k prístupu na internet. Vy ste a budete zodpovedný za nákup, pripojenie, inštaláciu, sťahovanie, operačné sprevádzkovanie a údržbu akéhokoľvek hardvéru, softvéru, telefónnych (káblových alebo iných) služieb a prístup na internet k Vášmu osobnému počítaču a za všetky s tým spojené náklady. Vy ste zodpovedný za skenovanie Vášho hardvéru a softvéru pri počítačových vírusoch a riešenie ďalších s tým spojených problémov predtým než hardware a software začnete používať. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadne záväzky za akékoľvek chyby alebo výpadky súvisiace s poškodením alebo výpadkom funkcie Vášho hardvéru alebo softvéru.

3. ZÁRUKY

Ste a garantujete, že máte aspoň 18 rokov. Produkty Herbalife a obchodné možnosti Herbalife nemôžu byť poskytnuté, dodané alebo predané do žiadnej krajiny okrem tých krajín, ktoré sú autorizované Herbalife. Pre zoznam takýchto krajín, prosím kliknite tu: Autorizované krajiny. Herbalife rozširuje svoj predaj a trhy, taktiež si z tohto dôvodu prosím prezerajte aktualizácie periodicky.

4. NEZÁVISLÍ DISTRIBÚTORI HERBALIFE

Produkty Herbalife a služby Herbalife sú predávané sieťou nezávislých distribútorov Herbalife. K zakúpeniu produktov a služieb Herbalife nemusíte byť nezávislým distribútorom. Ak avšak máte záujem stať sa nezávislým distribútorom Herbalife, prosím volajte číslo 1-866-866-4744.

5. NEZÁVISLÁ SIEŤ DISTRIBÚTOROV HERBALIFE

Nezávislí distribútori Herbalife môžu mať svoju vlastnú internetovú stránku. Každý z jednotlivých distribútorov je zodpovedný sám za to, že obsah jeho stránky je správny a úplne zodpovedá všetkým pravidlám, predpisom a procedúram Herbalife zahrňujúc bez výhrady pravidlá Herbalife pre uskutočnenie predaja a distribúcie, Herbalife US internet, objednávanie e-mailom a hlavné pravidlá ako aj všetky platné federálne a štátne pravidla a procedúry. HERBALIFE NEZODPOVEDÁ A NENESIE ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z ALEBO SÚVISIACU SO ŽIADNU STRÁNKOU NEZÁVISLÝCH DISTRIBÚTOROV.

6. ZÁKAZNÍCKA GARANCIA HERBALIFE

Herbalife garantuje, že kvalita akéhokoľvek produktu, ktorý nesie meno Herbalife alebo potvrdzuje, že produkty sú vyrobené pre Herbalife majú vysoký štandard čerstvosti a čistoty pre používanie zákazníkmi. Sme si istí, že naši zákazníci budú s našimi produktmi spokojní v každom ohľade. Avšak, ak z akéhokoľvek dôvodu, koncový zákazník nebude celkovo spokojný s produktmi Herbalife alebo produktmi zakúpenými od distribútora Herbalife, zákazník môže požadovať refundáciu od distribútora v rámci 30 dní od dátumu keď zákazník obdržal produkt. (Zákazníci z bydliskom vo Wyoming môžu dobu 30 dní pre refundáciu prekročiť). Zákazník dostane inštrukcie k navráteniu produktu alebo jeho nepoužiteľnej časti od distribútora, ktorý daný výrobok predal. Distribútor musí poskytnúť zákazníkovi plnú náhradu oproti zakúpeniu iných produktov Herbalife alebo plnú náhradu za zakúpený produkt. Táto garancia je limitovaná iba do tej miery, že podmienky určitých špecifických garancií súvisia s alebo sú prílohou určitých výrobkov a nie sú aplikovateľné na všetky produkty na medzinárodnej úrovni ako aj nie sú aplikovateľné na všetky medzinárodné reklamácie a poškodenia.

7. VAŠE INFORMÁCIE A VAŠE SÚKROMIE

Ak sa rozhodnete pre poskytnutie informácii na našu stránku, súhlasíte, že poskytnete správne, aktuálne a kompletné informácie o Vás, kde to bude požadované a že súhlasíte udržovať a aktualizovať tieto informácie, kde je to potrebné. Na základe našich pravidiel o súkromí, môžeme zverejniť akékoľvek informácie o Vás z našich stránok tretím stranám. Pre viac informácií prezrite si prosím plné znenie našich pravidiel o súkromí. Akékoľvek zmeny pravidiel o súkromí vchádzajú do platnosti okamžite po oznámení. Využívanie stránok a iných služieb po takomto oznámení sú považované za akceptáciu takýchto zmien. Pravidlá o súkromí si periodicky prezerajte, aby ste sa oboznámili s ich najaktuálnejšou verziou.

8. PRAVIDLÁ UŽÍVATEĽA

Ste zodpovedný za obsah informácií, ktoré nám posielate. Nebude Vám umožnené používať stránky alebo iné služby alebo akékoľvek informácie zo stránok a iných služieb ak:

Budete zasahovať do užívania stránok alebo iných produktov iných užívateľov alebo uskutočníte nezákonnú činnosť. Budete medzinárodne agitovať alebo poškodzovať menšiny akýmkoľvek spôsobom alebo zavádzať ohľadne Vašej vlastnej identity alebo vzťahov, ktoré máte.

Budete modifikovať, meniť, poskytovať vo Vašom mene licencie, prekladať, predávať, meniť nastavenia, skracovať alebo rozkladať akékoľvek časti stránok alebo iných služieb. Meniť alebo odstraňovať naše výhradné práva, obchodné značky alebo iné výhradné upozornenia. “Ohraničovať“, „kopírovať“ alebo „zobrazovať nepotrebné detaily“ akýchkoľvek častí stránok alebo iných služieb bez nášho predošlého písomného súhlasu, alebo spojovať naše stránky s akýmikoľvek stránkami alebo inými službami z iných zdrojov, ktoré môžu poškodzovať alebo vyzdvihovať kvality akýchkoľvek substancii či už sú alebo nie sú nami vyrábané, reklamované, predávané alebo distribuované.

9. POUŽÍVANIE E-MAILOVEJ ADRESY Z NAŠICH STRÁNOK
Keď používate akúkoľvek e-mailovú adresu, ktorá Vám bola určená našou stránkou alebo inými službami, súhlasíte, že nebudete ďalej poskytovať žiadnej fyzickej osobe alebo spoločnosti:

Akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, kriminálny, vydierajúci, urážajúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, poškodzujúci, diskriminujúci, ubližujúci, zasahujúci do súkromia druhých, neznášanlivý, rasistický, etnický alebo ináč nesúhlasný alebo súvisí s dohodami o ochrane súkromia alebo presúva na akéhokoľvek naše alebo tretie strany intelektuálne vlastníctvo alebo iné práva, akékoľvek neverejné informácie o spoločnosti, akékoľvek obchodné tajomstvá alebo počítačové kódy, súbory alebo programy (napríklad počítačové vírusy) vyrobené za účelom prerušenia, poškodenia alebo skompromitovania bezpečnosti alebo možností funkcionalít akýchkoľvek zariadení.

„Spamming“ je zakázaný. Spamm je definovaný ako rozosielanie nekontrolovaných správ akýmkoľvek osobám, spoločnostiam, skupinám, fóram, zoznamom e-mailových adries alebo iným skupinám pokiaľ toto nebolo predtým odsúhlasené príjemcom e-mailu, ktorý explicitne vyhlasuje, že príjemca dovoľuje rozosielanie e-mailovej komunikácie alebo pokiaľ bol obchodný kontakt naviazaný cez e-mail. AK SÚ VÁM ZASIELANÉ „SPAMMY“ OD NIEKOHO KTO PREDÁVA ALEBO POPISUJE PRODUKTY HERABLIFE ALEBO OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI HERBALIFE, PROSÍM KONTAKTUJTE NÁS OKAMŽITE, ABY SME MOHLI PODNIKNÚŤ PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA.

Používanie nesprávnych nadpisov v e-mailoch alebo falzifikovanie, kopírovanie alebo zmeny pôvodu akýchkoľvek e-mailov v spojení s produktmi Herbalife alebo inými službami je zakázané: ak fyzická osoba alebo spoločnosť uvedie, že si neprajú prijímať e-maily a Vy súhlasíte s tým, že nebudete posielať takýmto osobám alebo spoločnostiam e-maily. Ak fyzická osoba najprv súhlasí s prijímaním e-mailov, ale neskôr požiada o ukončenie prijímania e-mailov, musí takáto požiadavka byť splnená. Herbalife zakazuje zainteresovanie sa v akýchkoľvek takýchto aktivitách cez používanie služieb iného poskytovateľa, prevádzkovateľa služieb a podobne.

10. NAŠE VLASTNÍCKE PRÁVA

Stránky a iné ponuky a softvér používaný so stránkami a inými ponukami obsahujú informácie, ktoré sú chránené vlastníckymi právami, obchodnými značkami, obchodným právom, služobným označením, patentmi a/alebo vlastníckymi právami a zákonmi (kolektívne „Právo intelektuálneho vlastníctva“). Ďalej, obsah na našich stránkach alebo iných ponukách alebo v sponzorských reklamách alebo informáciách Vám prezentovaných cez naše stránky alebo iné ponuky alebo informácie Vám prezentované inzerentmi sú chránené zákonom o intelektuálnom vlastníctve. Súhlasíte, že nebudete meniť, prenajímať, predávať, distribuovať alebo vytvárať práce na základe stránok a iných ponúk v celku alebo sčasti, pokiaľ Vám toto nebude nami písomne odsúhlasené.

11. VLASTNÍCTVO A OBMEDZENIA NA POUŽÍVANIE ©2003, HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Herbalife International of America vlastní a využíva stránky a/alebo iné ponuky v spojení s alebo na základe zmluvných dojednaní. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, vydávať, sťahovať zo stránok, posielať, rozosielať alebo distribuovať materiály z týchto stránok alebo ponúk nijakým spôsobom bez nášho predošlého písomného súhlasu. Nesmiete meniť akéhokoľvek materiály obsiahnuté na našich stránkach alebo iných ponukách a taktiež nesmiete používať akéhokoľvek materiály pre akékoľvek iné účely. Ste si vedomý, že nemôžete získať z našich stránok alebo iných služieb akéhokoľvek vlastnícke práva alebo intelektuálne vlastnícke práva. Garantujeme Vám limitovanú, nie exkluzívnu, neprenosnú a nepredajnú licenciu na používanie obsahu našich stránok jedine k účelu prezerania si stránok a iných ponúk v priebehu používania internetu. V súvislosti s touto licenciou, nemôžete kopírovať dočasne ani permanentne stránky alebo iné ponuky alebo akýkoľvek obsah na akékoľvek nosiče pre akékoľvek účely. Netransferujeme Vám vlastníctvo obsahu našich stránok. Máme všetky práva a vlastníctvo k obsiahnutým informáciám. Nesmiete predávať, ďalej predávať, skracovať stránky, rozoberať alebo ináč prenášať akéhokoľvek časti softvéru z našich stránok alebo iných ponúk do foriem čitateľných iným užívateľom. Nesmiete transferovať akúkoľvek časť našich stránok alebo iných služieb tretím stranám.

Herbalife, naše logo a názvy našich produktov, reklamovaných, predávaných alebo distribuovaných našou spoločnosťou sú obchodné značky a/alebo značky Herbalife International of America, Inc., alebo jeho sesterských spoločností. Všetky iné obchodné značky, servisné značky a logá používané na stránkach a iných ponukách sú obchodné značky, služby a logá týchto príslušných vlastníkov.

12. PREDKLADANIE NÁVRHOV

Ak nám predložíte akéhokoľvek myšlienky, návrhy alebo predloženia, máme právo použiť tieto Vaše návrhy bez poplatkov akýmkoľvek spôsobom uznáme za vhodné zahrňujúc publikáciu na internete. Vy môžete uverejniť návrhy a materiálny na týchto stránkach ak ste obdržali príslušné vlastnícke právo a iné povolenia na publikovanie týchto materiálov a ak ste nám dovolili nakladať s takýmto materiálom bez obmedzenia. Súhlasíte, že neporušíte alebo nebudete zasahovať do práv tretích strán vrátane práva na súkromie, verejnú publikáciu a intelektuálnych a majetkových práv ako sú ochranné alebo obchodné známky.

13. VYHLÁSENIA

Ľudia poskytujúci vyhlásenia alebo dôkazy o našich produktoch alebo obchodných príležitostiach a o našich stránkach a iných ponukách reflektujú ich individuálne skúsenosti, sú neoficiálne a môžu byť atypické.

14. SPOJENIA

Môžeme poskytnúť spojenia na web stránky tretích strán alebo zdrojov. Naša referencia na takéto spojenia nepredstavuje schválenie akýchkoľvek informácií, produktov alebo služieb, ktoré sú týmito web stránkami poskytované. Keďže nemáme žiadnu možnosť kontroly webových stránok a zdrojov tretích strán, nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek tam uvedený obsah pre Vaše rozhodovanie.

15. CHYBY

Aj keď je našou snahou udržať integritu našich stránok a iných služieb, nemôžeme garantovať správnosť alebo kompletnosť stránok a iných služieb. Ak sa domnievate, že ste objavili nejakú chybu na našich stránkach alebo iných službách, prosím kontaktujte: 866-866-4744 a ak je to možné uveďte popis takejto chyby, jej lokalizáciu na URL a Vaše kontaktné informácie. Vynaložíme všetko úsilie, aby sme sa Vašu informáciu preverili.

16. GARANCIE, OHRANIČENIE ZODPOVEDNOSTI

Používaním stránok a iných služieb explicitne súhlasíte, že:

Stránky a iné služby sú poskytované na základe statusu „ako sú“ a „ ako sú k dispozícií“. Nenesieme zodpovednosť za garancie žiadneho typu či už sú vyjadrené alebo obsiahnuté, zahrňujúc, ale neohraničujúc zodpovednosť za obchodovateľnosť, vhodnosť pre určitý účel a neporušenie zmlúv okrem konkrétne uvedených okolností v sekcii tejto Dohody nesúcej názov:

„Zákaznícka garancia Herbalife“. Negarantujeme, že stránky alebo ponuky splnia Vaše očakávania, že stránky a ponuky budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb, že výstupy, ktoré budú získané z použitia stránok a iných služieb budú správne a spoľahlivé alebo, že akéhokoľvek chyby na stránkach a iných ponukách budú odstránené.

Použitie stránok a iných služieb je Vaše osobné riziko. Rady, vyhlásenia alebo názory na týchto stránkach by nemali byť základom pre dôležité osobné, medicínske, právne alebo finančné rozhodnutia. Mali by ste konzultovať profesionálov, aby ste obdržali špecifické rady vhodné pre Vaše okolnosti. Ste sami zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené Vám alebo tretím stranám z dôvodu použitia akéhokoľvek materiálu z našich stránok alebo iných ponúk. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody v súvislosti s vírusmi a inými deštruktívnymi materiálmi:

Negarantujeme web stránky nezávislých distribútorov zahrňujúc garancie na obchodovateľnosť a vhodnosť na použitie. Nespoliehajte sa na nijaké vyhlásenia alebo garancie obsiahnuté na webových stránkach nezávislých distribútorov. Naša spoločnosť musí odsúhlasiť akéhokoľvek nové garancie písomne. Súhlasíte, že nebudete brať na zodpovednosť zamestnancov, riaditeľov, agentov, zástupcov, nezávislých distribútorov alebo našich dodávateľov za akéhokoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo náhodné škody (zahrňujúc napríklad škody na ziskoch, straty na dobrom mene alebo škody na dátach) aj keď ste boli upozornený, že k takýmto stratám môže dôjsť, ktoré môžu byť spôsobené:

Nemožnosťou Vášho registrovaného prístupu k dátam v akomkoľvek čase, účasťou ako nezávislý distribútor Herbalife, použitím alebo nemožnosťou použiť stránky alebo Váš nákup alebo použitie iných služieb, neautorizovaným prístupom k alebo zmenám Vašich prenosov alebo dát alebo akýchkoľvek aktivít tretích strán spojených so stránkami alebo inými ponukami.

Týmto sa vzdávate na akéhokoľvek náhrady škody s týmto spojené či už na základe zmluvných alebo iných dôvodov aj keď ste boli o takýchto škodách informovaný. Na základe platnej jurisdikcie, niektoré obmedzenia obsiahnuté v tejto sekcii nie sú na Vás aplikovateľné:

17. ODŠKODNENIE

Súhlasíte, že odškodníte a nebudete požadovať od našich zamestnancov, riaditeľov, agentov, dizajnérov, nezávislých distribútorov a zástupcov akékoľvek náhrady škôd, strát, nákladov (zahrňujúc významné poplatky právnikom) a iné náklady ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z alebo v nejakých prípadoch súvisiacich s:

Vašimi aktivitami alebo prehliadnutiami v súvislosti so stránkami alebo inými ponukami,

Aktivitami alebo prehliadnutiami akejkoľvek osoby v súvislosti so stránkami alebo inými ponukami,

Vašim nákupom alebo použitím stránok alebo iných ponúk a nákupom alebo použitím iných služieb inými osobami používajúcimi Vašu adresu, porušením akýchkoľvek ustanovení tejto Dohody, tvrdeniami, že akékoľvek materiály nám poskytnuté, prenesené alebo cez našu stránku získané a iné ponuky porušujú autorské právo, obchodnú značku, obchodné tajomstvo alebo iné intelektuálne vlastnícke právo alebo iné práva akýchkoľvek tretích strán a/alebo porušujú práva akýchkoľvek strán zahrňujúc bez výnimky akékoľvek náhrady škody za urážky na cti, ohovárania, porušenie práva na zverejnenie, priestupkov a porušenia intelektuálneho práva a iných majetkových práv.

Ak znesieme požiadavku na náhradu škody, súhlasíte, že sa budete snažiť získať písomné odsúhlasenie od nás pred Vašim súhlasom s náhradou akejkoľvek škody alebo aktivity.

18. UKONČENIE, ZMENY

Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme ukončiť Využitie prístupu na naše stránky a iné služby. Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžeme zmeniť, alebo prestať Vám poskytovať stránky alebo iné ponuky alebo akékoľvek časti z týchto stránok bez predošlého upozornenia. Nie je potrebné žiadne predošlé upozornenie zo žiadnej strany pre právoplatné ukončenie. Nebudete nás brať na zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo jednorazové škody spôsobené zmenou alebo prerušením prístupu na naše stránky a iné služby alebo spôsobené ukončením prístupu na naše stránky alebo iné služby.

19. PRÁVO SPOJENÝCH ŠTÁTOV

Ak sa rozhodnete k prístupu stránok alebo iných služieb z oblastí Spojených štátov amerických, ste zodpovedný za dodržiavania lokálnych zákonov do takého rozsahu aký tieto lokálne zákony majú:

Všetok softvér používaný na našich stránkach alebo iných službách podlieha americkej kontrole exportu. Žiadny takýto softvér nemôže byť stiahnutý alebo ináč exportovaný do (alebo poskytnutý občanovi alebo rezidentovi z) Kuby, Iraku, Lýbie, Severnej Kórei, Iránu, Sýrie alebo akejkoľvek inej krajiny kde Spojené štáty americké uvalili embargo na výrobky alebo komukoľvek kto je na zozname ministerstva vnútra Spojených štátov alebo na špeciálnom zozname Národností alebo zozname zamietnutých objednávok obchodného oddelenia Ministerstva vnútra Spojených štátov. Stiahnutím a používaním takéhoto softvéru, predstavujete a garantujete, že sa nenachádzate v, nie ste pod kontrolou rezidentov alebo občanov z akejkoľvek krajiny zmienenej na z akýchkoľvek týchto zoznamov.

Vyhradzujeme si právo na základe nášho uváženia kedykoľvek obmedziť prístup na naše stránky a iné služby akejkoľvek fyzickej a právnickej osobe v akomkoľvek geografickom regióne.

20. RÔZNE

Zákony štátu Kalifornia platia v tejto Dohode (bez ohľadu na Kalifornský zákon o konflikte zákonov). Akékoľvek nezhody medzi Vami a nami musia byť riešené pred štátnymi alebo federálnymi súdmi so sídlom v okrese Los Angeles, Kalifornia. Ak súd rozhodne, že nejaká časť tejto Dohody je právne nevymáhateľná, zvyšok tejto Dohody avšak platí. Tento dokument je celá Dohoda medzi Vami a nami v súvislosti s poskytovaním stránok a iných služieb a táto Dohoda nahradzuje všetky predošlé Dohody, ktoré existovali medzi nami v písomnej alebo verbálnej podobe. Nemôžete preniesť Vaše práva a záväzky plynúce z tejto Dohody na niekoho iného bez nášho písomného súhlasu. Nevymáhanie niektorých ustanovení tejto Dohody nevylučuje naše právo na vymáhanie týchto ustanovení v budúcnosti. Názvy obsiahnuté v tejto Dohode sú len informatívne a sami o sebe nepredstavujú vymáhateľné ustanovenia tejto Dohody.

 

Posledná aktualizácia 10. júla 2007.

© 2003 Herbalife International of America. Všetky práva vyhradené.